Author: Olga Tikhomirova

"Paris", 1981

60х60cm.

Oil on canvas

Send a message