Author: Olga Tikhomirova

"Paris", 1980

50х60cm.

Oil on canvas

Send a message