Author: Olga Tikhomirova

"", 1954

25х35cm.

Send a message