Author: Olga Tikhomirova

"Village Athlete", 1980

109х72cm.

Oil on canvas

Send a message